การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพระพุทธศาสนา