รางวัลด้านการวิจัย

 

 

 


 

 

 

 

     

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 ผศ.ดร.ทักษิณาร์ รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยระดับดีเด่น เรื่อง นวัตกรรมการรักษาแผลเรื้อรังเพื่อป้องกันความพิการผู้ป่วยเบาหวานด้วยยาสมุนไพรและการรักษาเชิงพุทธ ที่ศึกษาทั้งทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางแผนโบราณ จากการคัดเลือกผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งสิ้น 427 เรื่อง  จากอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คัดรอบแรกเป็นระดับดี 35 ผลงาน แล้วคัดรอบอีกครั้ง เหลือ ไว้ 15 ผลงานวิจัย  และเชิญเจ้าของผลงานทั้ง 15 ผลงาน มาชิงรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยให้คณะกรรมการวิจัยวิพากษ์จากหลากหลายมหาวิทยาลัย ในเวทีสัมมนาผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 เมย 2564 เพื่อคัดสรรกลั่นกรองคัดเลือกให้รางวัลวิชาการในระดับดีมาก และระดับดีเด่น ตามลำดับ

สรุปผลการคัดเลือกผลงานวิจัย สามรางวัลผลงานวิจัย ดังนี้

1.ผลงานวิจัยระดับดีเด่น 5 ผลงาน

2.ผลงานวิจัยระดับดีมาก 10 ผลงาน

3.ผลงานวิจัยระดับดี 20 ผลงาน

        ได้รับรางวัลผลงานจากศาสตราจารย์ ดร.พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกแห่งของประเทศไทย และผู้เป็นกูรูชั้นนำทางด้านวิชาการ

ขอกราบขอบพระคุณแหล่งทุนสนับสนุนทุนวิจัย และครูบาอาจารย์ทุกรูป/คน รวมถึงผู้ร่วมทีมวิจัย และผู้เข้าร่วมวิจัยทุกท่าน

(☆หมายเหตุ ด้วยสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติได้เหมือนแต่ละครั้งปีที่ผ่านมา)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

.