ภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์

 

 

 

"ผ่านการตรวจประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษาในระดับดี"
ร่วมประชุมการตรวจประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมยินดีกับผลประเมินของผู้ตรวจฯให้อยู่ในระดีบดี 
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ ยินดีด้วยค่ะ