การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร จ.สุรินทร์


กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร จ.สุรินทร์