ประวัติ รศ.ดร.ทักษิณาร์

ประวัติโดยสังเขป รศ.ดร.ทักษิณาร์

 

รศ.ดร. ทักษิณาร์  ศรุติสุต

(Assoc. Prof. Dr. Thaksina Sarutisut)

 

 

 

ภูมิลำเนา 

อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (53130)

 

อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  (44000)

 

ประวัติการศึกษา

 

ปริญญาตรี

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (4  ปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก 

2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) สาขาไทศึกษา  (มานุษยวิทยาการแพทย์)  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง มิติทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน ปี พ.ศ. 2544-2549)

 

การศึกษาเพิ่มเติม

1. Humanistic Care,  College of Mount Saint Vincent, New York, USA (นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา) 

 

 

   

   

 

 

 

2. การแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย (แพทย์เวชกรรมไทย)  สภาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข แพทย์ทางเลือก

 

3. Skill Training for Long-Term Care Nurses in Thailand (อบรมทักษะสำหรับพยาบาลที่ให้การดูแลระยะยาวในประเทศไทย หลักสูตร Train the Trainers ภาคทฤษฎีและปฏิบติ รวมระยะเวลา 4 เดือน) (ภาคภาษาอังกฤษ) โดย Geriatric Education and Research Institute (GERI) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมกับ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 

 

 

 

 

 

การอบรมเพื่อพัฒนาการวิจัย

1. อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

2. อบรม การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ครั้งที่ 1 (ทางด้านชีวการแพทย์) ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 

3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําผลงานทางวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความวิชาการ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
จัดโดย วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวังตะวันตก วัดวังตะวันตก TCI ฐาน ๑ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 ประสบการณ์การทำงาน  การสอน  กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  และผู้ทรงคุณวุฒิ

        1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

        2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

        3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

        4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง จ.ตาก

        5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

        6. อาจารย์กลุ่มการพยาบาลครอบครัวและชุมชน  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)  ชำนาญการพิเศษ  สอนนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามทุกชั้นปี

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

        7. หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

 

        8. อาจารย์สอนนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        9. อาจารย์กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ สอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก คณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        10. อาจารย์กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ สอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        11. อาจารย์สอนและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวัฒนธรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        12. อาจารย์สอนงานวิจัยเชิงคุณภาพ นักศึกษาปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์และการพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

        13. อาจารย์สอนสาขาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น สอนนิสิตปริญญาตรี และสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง พร้อมเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒินิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก

 

 

 

 

 

       

 

    

 

   
         

 

        14. อาจารย์สอนงานวิจัยเชิงคุณภาพ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา        

        15. ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบนิสิตปริญญาโท สาขาพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ร้อยเอ็ด

        16. อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์  

        17. วิทยากรรับเชิญสอนด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้สูงอายุ  ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  สมุนไพรไทย  การแพทย์ทางเลือก นวัตกรรมสุขภาพ  และอื่น ๆ จากหน่วยงาน  สถาบันต่าง ๆ ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน        

        18. และอื่น ๆ

 

 

 

ประสบการณ์วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

               1. วิทยากรด้านป้องกันยาเสพติด  

               2. วิทยากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์     

               3. วิทยากรด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์     

               4. วิทยากรด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ         

               5.  วิทยากรด้านนวัตกรรมสุขภาพ

               6. วิทยากรด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน

               7. วิทยากรด้านสมุนไพร

               8. วิทยากรด้านนวัตกรรมภูมิปัญญารักษาแผลเรื้อรัง

               9. วิทยากรครูลูกเสือชาวบ้าน โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความปรองดองของคนในชาติ จังหวัดมหาสารคาม  14 รุ่น  ปี 2558

               10. วิทยากรด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน

               11. วิทยากรด้านผู้สูงอายุ

               12. วิทยากรด้านป้องกันคุณแม่วัยใส

               13. วิทยากรด้านอื่น ๆ  ตามคำเชิญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ด้านการศึกษาวิจัย 

1. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ  0-1 ปี ในการควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วง  อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร   ปี  พ.ศ.  2539

2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  ผลของหลักสูตรอบรมการให้การปรึกษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ.  2540

3. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ  0-5 ปี ในการควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วง  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก  ปี  พ.ศ.  2542

4. โครงการวิจัยเรื่อง  ศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานมาลาเรียชุมชนในโครงการมาลาเรียแนวใหม่พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2543 (ทีมวิจัยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสังคม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ สวรส.)) (รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก Bill Gates)

5. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง มิติทางวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน  ปี พ.ศ.  2547-2549  (รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)

6. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบทางสุขภาพและปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพของประชาชนพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ปี  พ.ศ. 2550  (รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.))

7. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของนักศึกษาภาคใต้ชาวไทยมุสลิม วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี พ.ศ.  2552 

8. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  เหตุแห่งผลในการสอบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  ปี พ.ศ.  2552 

9. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา  “ประทับใจ ไร้ความแออัด พัฒนาเครือข่าย”   ของโรงพยาบาลมหาสารคาม  ปี พ.ศ.  2551-2552

(รับทุนวิจัยโรงพยาบาลมหาสารคาม)  

10.หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุในคลินิกชุมชนอุทัยทิศ   จังหวัดมหาสารคาม   ปี พ.ศ.  2551-2553  (รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))

11. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง สาน 3  วัย :  ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบาหวานด้วยแนวทางแห่งวิถีพุทธ  ปี  พ.ศ.  2552-2553  (รับการสนับสนุนทุนโครงการจากสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))

12. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  ผลของแผงไข่มะกรูดรักษาอาการชาปลายเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน  จังหวัดมหาสารคาม  ปี  พ.ศ. 2553

 

 

 

    

   

   

 

13. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  ถอดบทเรียนกระบวนการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ  จังหวัดมหาสารคาม  ปี  พ.ศ. 2553-2554

14. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส  เขต  12  ปี  พ.ศ. 2554-2555  (รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก  สปสช. จำนวน 3 ล้านบาท)

15.  หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการถักทอสายใย  ห่วงใยเครือข่ายผู้สูงอายุ  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม (รับทุนดำเนินการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน  7 แสนบาท)

16.  หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  ผลของเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังผู้ป่วยโรคเบาหวาน  จังหวัดมหาสารคาม  ปี  พ.ศ. 2558

17. โครงการวิจัยเรื่อง เครือข่ายการเรียนรู้ : กระบวนการสร้างและการใช้ความรู้ในวรรณกรรมสินไซสู่การพัฒนาสังคมของชาวจังหวัดขอนแก่น  (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2558)

18. โครงการวิจัยการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปี พ.ศ. 2558 (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น  ควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข)

19. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพร ลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแนวทางพระพุทธศาสนา (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2560) (ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562)

20. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการรักษาแผลเรื้อรังเพื่อป้องกันความพิการผู้ป่วยเบาหวานด้วยยาสมุนไพรและการรักษาเชิงพุทธ  (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2561) (ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564)

21. โครงการวิจัยเรื่อง การสร้างความสมดุลและการรักษาต้นทุนทางธรรมชาติเชิงพุทธของเครือข่ายป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) (เสร็จสิ้นการศึกษาวิจัย ปี 2563)

22. อื่น ๆ

 

 

 ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

          1. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  “มิติทางวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน” โดยได้รับเชิญจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำเสนอผลงานวิจัย  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี พ.ศ.2549

          2. นำเสนอผลงานวิจัย  เรื่อง  “มิติทางวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน”  โดยได้รับเชิญจากทีมงานนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  สำนักนโยบายและการวางแผน  กระทรวงสาธารณสุข  นำเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ปี  พ.ศ.2549

          3. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบทางสุขภาพและปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพของประชาชนพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก”  ณ เวทีประชุมวิชาการสาธารณสุข  ครบรอบ 90 ปี  กระทรวงสาธารณสุข  ณ  เมืองทองธานี  ปี พ.ศ.  2551

            4. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง  กระบวนการสร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม   ณ  เวทีวิชาการสมาคมพฤฒาวิทยาและผู้สูงอายุไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  โรงแรมตะวันนา  กรุงเทพฯ   มกราคม ปี พ.ศ. 2555

            5.  นำเสนอผลงานสร้างสรรเรื่อง สาน 3  วัย :  ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบาหวานด้วยแนวทางแห่งวิถีพุทธ ที่รับพิจารณาให้เป็นโครงการโดดเด่นจาก สสสและเชิญให้ไปนำเสนอในเวทีจัดการความรู้  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย   ปี  พ.ศ.  2553

            6. นำเสนองานวิจัยด้วยโปสเตอร์เรื่อง  ผลของแผงไข่มะกรูดรักษาอาการมึนชาปลายเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน  จังหวัดมหาสารคาม  ในเวทีประชุมวิชาการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข ณ  เมืองทองธานี กรุงเทพฯ   พ.ศ. 2554

            7. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส  เขต  12  ในเวทีประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2555

            8. นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์เรื่อง กระบวนการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ  และพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม  และในเวทีประชุมวิชาการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประจำปี  พ.ศ. 2555 ณ  ศูนย์คอนแวนชั่นฮอล์  ราชประสงค์  กรุงเทพ  

            9. นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์เรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ  ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  และในเวทีประชุมวิชาการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประจำปี  พ.ศ. 2555 ณ  ศูนย์คอนแวนชั่นฮอล์  ราชประสงค์  กรุงเทพ ฯ  เดือนสิงหาคม 2556

            10. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2557   เวทีประชุมวิชาการผู้สูงอายุแห่งชาติ   ของกรมอนามัย ณ  โรงแรมมิลาเคิลแกรนด์  กรุงเทพ ฯ

             11. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “เครือข่ายการเรียนรู้ : กระบวนการสร้างและการใช้ความรู้ในวรรณกรรมสินไซสู่การพัฒนาสังคมของชาวจังหวัดขอนแก่น”  เวทีประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5  “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล” “Developing  the Quality  of  Thai  the  International standards” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

            12. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "จิตวิญญาณความเป็นพุทธของหมอมะม็วด วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์" เวทีประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พ.ศ. 2560 

            13. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Preservation and Support for the Health Care Wisdom of the Elderly in the Northeastern Region of Thailand" เวทีประชุมวิชาการ 14th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) ระหว่างวันที่ 13-14 June 2017 ที่ Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre, Singapore

            14. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยนวัตกรรมชาชงสมุนไพร" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่  7-8 ธันวาคม 2562 อาคารคณะทันตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ปทุมธานี ในหัวข้อการประชุม "บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม"

            15. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยแผลเบาหวานเรื้อรังด้วยนวัตกรรมยาสมุนไพร" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ณ อาคารคณะทันตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ปทุมธานี 

            16. บรรยายผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมภูมิปัญญายาสมุนไพรไทยลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามแนวทางพระพุทธศาสนา” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเชิญจากชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคม (Association of Independent Scholars for Social Development (AISSD)) สมาคมนักวิจัยอิสระซึ่งก่อตั้งจากความร่วมมือกันของอาจารย์มหาวิทยาลัยในไทยและต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ผลงานสร้างสรรค์

 1. หัวหน้าโครงการร้อยดวงใจ  ห่วงใยผู้สูงอายุตำบลวังแสง   รวม  6  โครงการ  ปี พ.ศ.2551- 2552  (วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  MOU กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  อำเภอแกตำ  จังหวัดมหาสารคาม)  โดยดำเนินการโครงการ ดังนี้

                    โครงการที่  1  บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุตำบลวังแสง 

                    โครงการที่  2  คลังปัญญาผู้สูงอายุ

                    โครงการที่  3  พ่อเฒ่าแม่เฒ่าสอนหลานในโรงเรียน  (คัดเลือกผู้สูงอายุมีภูมิปัญญาพื้นบ้านสอนนักเรียนในโรงเรียน)

                    โครงการที่  4  ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ

                    โครงการที่  5  สาน 3  วัย  :  ร้อยดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ

                     ด้วยการจัดอบรม ผู้สูงอายุ  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  และนักเรียนจิตอาสา

                    โครงการที่  6  เคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

     2. หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2552 -2553

     3. หัวหน้าโครงการ “สาน  3  วัย :  ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเบาหวาน  จังหวัดมหาสารคาม”  รับทุนดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  ปี พ.ศ. 2552 – 2553 จำนวน 500,000 บาท

     4.  หัวหน้าโครงการ “ถักทอสายใย  ห่วงใยเครือข่ายผู้สูงอายุ  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม”  รับทุนดำเนินการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 700,000 บาท

     5.  หัวหน้าโครงการการพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส  เขต  12  (รับทุนดำเนินการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส  เขต  12  ที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 3 ล้านบาท  ดำเนินการใน 3 จังหวัด เขต 12 ได้แก่ มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด)

       6. หัวหน้าโครงการเรื่อง การมีส่วนร่วมของครอบครัวอีสานในการใส่ใจดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตบริการที่ 7 (รับทุนดำเนินการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)) จำนวน  2  ล้านบาท)

      7. อื่น ๆ

 

ประสบการณ์เผยแพร่บทความวิจัยทางวารสารวิชาการ

1. บทความวิชาการ  “การแพทย์แผนไทยกับการแพทย์พื้นบ้านในภาคอีสาน” วารสารศูนย์มานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปี พ.ศ. 2548

2. บทความวิชาการ  “พลวัตการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในภาคอีสาน” The Dynamics of Health Care of the Thai-Khmer in the Thai – Laos  Ethnic Groups in Isan  วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2548

3. The Dynamics of Health Care of the Thai-Khmer Ethnic Groups in Northeast Thailand,  Journal of Public Health and Development  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2549.

4. The Dynamics of Health Care of the Thai-Laos Ethnic Group in Northeast Thailand.  Journal of Public Health and Development  วารสารสังคมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  สถาบันประชากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 2549

5. The  Development  of  Natural  Pigments  in  Esaan  Folk  Wisdom  for  Usage  of  Painting, Journal  of  Social Science ,  2009.

6. Model Development of Isan Country Song Compositions for Economic, Social and Cultural Value-Added. 2010. Journal of Social Sciences 6 (3): 474-477, 2010. ISSN 1549-3652.

7. บทความวิจัยเรื่อง แผงไข่มะกรูดลดอาการชาปลายเท้าผู้สูงอายุเบาหวาน วารสารการพยาบาลและการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข  ปี 2556

8. Integration of Isan Traditional  Knowledge in the Holistic Health Treatment of Postpartum Mothers. 2014. Journal  of   Asia  Culture  and  History.  Chontrira Rubngam , Kosit Paengsroy , Taksina Krairach.   

9. บทความวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแผลเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา. Care of  Chornic Wounds of Diabetes Patients Using Buddhist Wisdom Innovations. วารสารมหาจุฬาวิชาการ.   Journal  of  Mahachula Academic       ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

10. บทความวิชาการเรื่อง กระบวนการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุด้วยพุทธวิธี. Elderly Value Creation  Process  by  Using  Buddhist  Response . วารสารมหาจุฬาวิชาการ.   Journal  of  Mahachula Academic   ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

11. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ. The Development of the Buddhist Integrative Operational Model for Solving the Drug Addiction in Secondary Schools. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560).

12. บทความวิชาการเรื่อง การธํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในสังคมไทยสมัยใหม่ ผ่านมิติปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา. The Maintaining of Buddhism in Modern Thai Society through the View of Buddhist Philosophers. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2561)

13. บทความวิจัยเรื่อง การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดภูมิปัญญาดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เผยแพร่ในวารสารสถาบันพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 (ฐาน TCI 1)

14. บทความวิชาการ วิจารณ์หนังสือ : Book Review วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด Vinaya Greater Than You Think เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม 2561 (ฐาน TCI 1)

15. บทความวิจัยเรื่อง การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพระพุทธศาสนา. The Prevention and Reduction of Disabilities in Chronic Disease Patients by Herbal Tea Wisdom Innovation in Buddhism Way. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2563) 

16. บทความวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการรักษาแผลเรื้อรังเพื่อป้องกันความพิการผู้ป่วยเบาหวานด้วยยาสมุนไพรและการรักษาเชิงพุทธ. Innovative Treatment of Chronic Wounds for Prevention of Disability in Diabetic Patients with Herbal Medicine and Buddhist Way. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2564)

17. อื่น ๆ

 

ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย / ตรวจคัดเลือกบทความวิจัยลงวารสารวิชาการ

          1. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมืองานวิจัยบุคลากรสาธารณสุข  จังหวัดตาก 

          2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมืองานวิจัยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 และ 4  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

          3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมืองานวิจัยอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

          4. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมืองานวิจัยบุคลากรสาธารณสุข  จังหวัดมหาสารคาม 

          5. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์  นิสิตปริญญาโท  ปริญญาเอก  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          6. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์  นักศึกษาปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

          7. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์  นักศึกษาปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราช

          8. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยอีสาน

          9. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์  นักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          10. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์  นิสิตปริญญาโท  ปริญญาเอก  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          11. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมืองานวิทยานิพนธ์  นิสิตปริญญาโท  ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

          12. ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทความวิชาการเพื่อคัดเลือกลงวารสารพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Peer review)

          13.อื่น  ๆ

 

 ประสบการณ์วิพากษ์ผลงานวิจัย

1. กรรมการวิพากษ์ผลงานวิจัย  เวทีประกวดผลงานวิจัยบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด  จังหวัดตาก  ปี พ.ศ.  2549 -2551

2. กรรมการวิพากษ์ผลงานวิจัย  เวทีประกวดผลงานวิจัยบุคลากรสาธารณสุขระดับเขตของเขต  2  จังหวัดพิษณุโลก   ปี พ.ศ.  2550

3. ประธานกรรมการวิพากษ์นวัตกรรมทางสาธารณสุข  เวทีประกวดโครงการนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ  เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม  ณ นาข่ารีสอร์ท  จังหวัดอุดรธานี  ปี พ.ศ.  2552

4. ประธานวิพากษ์ผลงานวิจัย  เวทีประกวดผลงานวิจัยระดับชาติของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดขอนแก่น  ปี พ.ศ.  2552

5. ประธานกรรมการวิพากษ์ผลงานวิจัย เวทีประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาพยาบาล  ชั้นปีที่ 3  และ 4 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ปี พ.ศ.  2552 -2554

6. ประธานการวิพากษ์ผลงานวิจัย เวทีประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดขอนแก่น  ปี พ.ศ.  2552

7. กรรมการวิพากษ์โครงร่างวิจัยอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เวทีวิพากษ์โครงร่างวิจัย  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยรุ่นใหม่  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี พ.ศ.  2553

8. ประธานกรรมการวิพากษ์การดำเนินงานคลินิกโรคหืดโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมหาสารคาม   ณ  โรงแรมวสุ  จังหวัดมหาสารคาม  ปี พ.ศ.  2553  ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

9. ประธานกรรมการวิพากษ์การผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล  เวทีประกวดโครงการนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ณ  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ปี พ.ศ.  2553

10.  คณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ทำหน้าที่วิพากษ์โครงร่างงานวิจัยอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ปี พ.ศ.  2553 - 2556

11. กรรมการวิพากษ์การนำเสนอผลงานการดำเนินงาน  Good Service and Better Service  บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (รพ.สต.   รพช.  รพ.มหาสารคาม)  ณ  โรงแรมตักศิลา  จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558

12. อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะพุทธศาสตร์ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น /คณะพุทธศาสตร์ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

13. อื่น ๆ

 

ผลงานวิจัยทางสื่อสารมวลชน

  1. ผลกระทบทางสุขภาพและปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพของประชาชนพื้นที่ปนเปื้อน

สารแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  (งานวิจัยทางมานุษยวิทยา) เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน ดังนี้

          1.1. สัมภาษณ์สดทางวิทยุกระจายเสียง FM 101 กรุงเทพฯ รายการ Care Your  Health  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551

          1.2. รายการข่าว 3 มิติ ทางโทรทัศน์ช่อง 3 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551

          1.3. คอลัมน์บทความในหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 16 ธันวาคม 2551

          1.4. รวมข่าว Online www.newswit.net  วันที่ 24  พฤศจิกายน 2551

          1.5. ข่าว  INN  Online  www.innnews.co.th  วันที่ 17 ธันวาคม  2551

          1.6. อื่น ๆ

   2. สาน 3  วัย : ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวทางแห่งวิถีพุทธ   

          2.1 ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการที่โดดเด่นจากสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และได้รับการสัมภาษณ์เพื่อถอดบทเรียนให้ลงเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต  ปี 2554

          2.2 ได้รับการสัมภาษณ์และถ่ายวิดิโอการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุจากบริษัทเอกตร้าพลัส เผยแพร่ผลงานในรูปสารคดีในเดือนสิงหาคม 2556

    3. อื่น ๆ

 

 

ผลงานการเขียนหนังสือ/ตำรา

          1. ตำราเรื่อง  “การวิจัยสำหรับบุคลากรสาธารณสุข”  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  ปี พ.ศ.  2550

          2. หนังสือ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุอ่านได้  ผู้ดูแลอ่านดี”  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง มหาสารคาม  ปี พ.ศ. 2552

          3. หนังสือ “สุขภาพกับการแพทย์ทางเลือก”  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี พ.ศ.  2553

          4. หนังสือ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”  โรงพยาบาลมหาสารคาม  ปี พ.ศ. 2555

          5. หนังสือเรื่อง  “เรื่องเล่าจากแม่” ปี พ.ศ. 2555

          6. ตำรา "พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย" ปี พ.ศ. 2560

          7. หนังสือ "ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสนา" ปี พ.ศ. 2560

          8. ตำรา "พุทธธรรมกับสังคมไทย" ปี พ.ศ. 2565

          9. หนังสือ "พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ปี พ.ศ. 2565

 

ประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับทางสังคม

1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น เป็นอาจารย์พยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ปี การศึกษา 2552

2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น เป็นอาจารย์พยาบาลในดวงใจนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2553

3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์พยาบาลดีเด่น ด้านพัฒนานักศึกษา (อาจารย์ในดวงใจ) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2555

4.ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ประเภทอาจารย์ ผู้สอนด้านวิจัย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556

5. ได้รับรางวัลอาจารย์ประเภทนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561

6. ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทความวิจัย (Peer review) 
     1. วารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     2. วารสารธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
     3. วารสารพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
     4. วารสารความหลากหลายวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     5. ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทความวิจัยให้แก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ในการพิจารณาบทความวิจัยนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ เช่นการประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ

7. ได้รับคัดเลือกโครงการ  สาน 3 วัย :  ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบาหวานด้วยแนวทางแห่งวิถีพุทธ  ปี  พ.ศ.  2552-2553  ให้ เป็นโครงการสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ประจำปี  2554  จากสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))

8. ผลงานวิจัยเหยียบแผงไข่มะกรูดลดอาการชาปลายประสาทเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับความสนใจจากประชาชนและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข รวมถึง อสม.ทั่วประเทศในการนำไปเป็นต้นแบบให้ผู้ป่วยเบาหวานหรือบุคคลทั่วไปที่มีอาการชาปลายเท้านำไปปฏิบัติใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งหาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย  ใช้ได้สะดวกสบายตามวิถีชีวิตของชุมชน

9. ผลงานวิจัยผงเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับความสนใจจากประชาชนและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข รวมถึง อสม.ในการนำไปใช้รักษาแผลผู้ป่วยเบาหวานที่แผลมีหนอง มีกลิ่น รวมถึงปากแผลปิดยาก ได้อย่างรูปธรรม

10. ผลงานวิจัยระดับดี ด้านนวัตกรรมและสร้างสรรค์ จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องนวัตกรรมชาชงสมุนไพรลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 ณ เวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มจร.น่าน จ.น่าน

11. ผลงานวิจัยระดับดีเด่น จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่องนวัตกรรมรักษาแผลเรื้อรังเพื่อลดและป้องกันความพิการผู้ป่วยเบาหวานและการรักษาเชิงพุทธ เมื่อ 3 เมษายน 2564 ณ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. จ.พระนครศรีอยุธยา

12. บริการวิชาการปัญหาสุขภาพโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์ทางเลือก

13. อื่น ๆ

                   

                                                             

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 082-9365535

                                 

                                

 

เฟซบุ๊ก : คลินิก ดร ทักษิณาร์ เวชกรรมไทย 

 

เพจ : ดร ทักษิณาร์ คลินิกเวชกรรมไทย

 

ไอดีไลน์  dr.thaksina